Allmänna villkor

Detta användarvillkor gäller från och med den 23 april 2021 och ersätter alla tidigare gällande villkor avseende tjänsten.

 1. Allmänt
  Injosoft AB, (org. nr. 556728-9524) nedan benämnt "Injosoft", tillhandahåller en köhanteringstjänst ("Tjänsten") på Kohantering.se ("Webbplatsen"). I det följande anges de allmänna villkor ("Avtalsvillkor/Villkor") som reglerar förhållandet mellan användaren ("Kund/Kunden") och Injosoft avseende nyttjande av Tjänsten. Genom att registrera ett konto på Tjänsten ("Konto/Kontot") och acceptera Villkoren blir köhanteringsanvändaren automatiskt Kund och bunden av detta Avtal.
 2. Allmänt om Tjänsten
  1. Kunden är införstådd i att information avseende dem kommer att hanteras i enlighet med Injosofts integritetspolicy.
  2. Tjänsterna är normalt sett tillgängliga dygnet runt, dock utförs normalt feljusteringar under kontorstid.
 3. Registrering och behandling av personuppgifter
  1. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 ("GDPR").
  2. Injosoft bryr sig om sina Kunders integritet och följer tillämplig lagstiftning och Datainspektionens rekommendationer.
  3. Injosoft vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.
  4. Tjänsten inhämtar aldrig andra personuppgifter än de som Kunden eller de personer som ställer sig i kön själv lämnar i Tjänsten och alltid själv kan tillgå och ändra i Tjänsten.
  5. Injosoft är skyldig att kostnadsfritt efter en Kundens skriftliga begäran en gång per kalenderår lämna ut information om vilka personuppgifter som behandlas om Kunden. Injosoft är även skyldig att på Kundens begäran, rätta, blockera eller radera uppgifter som inte har behandlats i enlighet med Personuppgiftslagen.
 4. Betalningsvillkor/avtalstid
  Om inte annat avtalats, gäller avtalet, under tolv (12) månader från första faktureringstillfället. Vid förlängning av avtalet tillämpas Injosoft vid var tid gällande allmänna villkor och priser.
 5. Licensavgift/avgifter
  1. Kunden ska för den första avtalsperioden på tolv (12) månader betala ett belopp enligt faktura. Injosoft fakturerar licensavgiften i förskott. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum.
  2. Injosoft har inför nästkommande avtalsperiod rätt att justera licensavgiften. Vid prisjusteringar överstigande KPI har Kunden rätt att säga upp avtalet innan det träder i kraft. Avgiftsförändringar får meddelas i faktura.
  3. Väljer Kunden inte att förlänga avtalet efter avtalsperioden slut kommer Kontot att deaktiveras dagen efter avtalsperiodens slut vilket innebär att Kunden inte kommer att kunna utnyttja Tjänsten. Efter ytterliggare 90 dagar kommer Kontot att raderas med allt sitt innehåll. Under dessa 90 dagar kan Kunden välja att återaktivera Kontot.
  4. Det finns inga startavgifter eller bindningstider för ett Konto på Tjänsten.
  5. Om Kund inte kan utnyttja beställd Tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till Kund eller omständighet utanför Injosofts kontroll, skall detta inte befria Kunden från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter.
  6. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
 6. Reklamation, fel och ångerrätt
  1. Injosoft tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Injosoft lämnar särskild information om detta till Kund i samband med att avtalet bekräftas.
  2. Injosoft tillämpar ångerrätten och öppet köp även beträffande näringsidkare som är juridiska personer.
 7. Uppsägning
  1. Om Kunden bryter mot något av villkoren i detta Användaravtal har Injosoft rätt att stänga Kontot med omedelbar verkan. Vid sådan stängning av Kundens Konto, upphör alla Kundens rättigheter till Kontot.
  2. Injosoft förbehåller sig rätten att omedelbart, och utan föregående varning, stänga Kundens Konto utan krav på motivering.
  3. Uppsägning av Konto berättigar ej till återbetalning av förskottsbetalda avgifter.
  4. Uppsägning av Kontot sker under inställningar på Tjänsten.
 8. Kundens ansvar
  1. Kund ansvarar för att information som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter, skadande för Injosoft eller bryter mot svensk lagstiftning.
  2. Kunden ansvarar för att Injosoft har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela avtalstiden. Injosoft ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Injosofts meddelanden.
  3. Kund ansvarar för att erforderliga tillstånd finns för att ta emot, sprida och lagra information om personerna som ställer sig i kön.
  4. Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden har begärt och Injosoft har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Injosoft äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Tjänsten och Kundens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Användaravtal.
 9. Ansvarsbegränsning/ansvarsfriskrivning
  1. Tjänsten kan på grund av service, uppdatering, tekniskt fel, hög belastning eller annan orsak komma att vara ur funktion eller ha nedsatt funktion under kortare eller längre tid. Om Tjänsten är helt ur funktion eller har väsentligt nedsatt funktion under längre tid än vad Kunden skäligen bör acceptera, är Kunden berättigad till återbetalning med ett belopp som motsvarar avgiften för den tid som Tjänsten varit ur funktion eller haft väsentligt nedsatt funktion, förutsatt att skriftlig reklamation om felet är Injosoft tillhanda senast trettio (30) dagar efter att felet uppstått.
  2. Injosoft ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Injosoft ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. Injosoft kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten.
  3. Injosofts ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Injosofts ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften under innevarande abonnemangsperiod för Tjänsten. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Injosoft. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.
  4. Efter att Kunden har överfört personsuppgifter som finns tillgänliga i kön till sitt egna system upphör Injosofts alla åtaganden gällande den överförda personens uppgifter.
  5. Injosoft ansvarar inte för meddelanden eller konsekvensen av att meddelanden inte kommer fram.
 10. Länkar till externa webbplatser
  Webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser som vi inte driver. När du använder dessa länkar lämnar du vår Webbplats. Vi kontrollerar inte information som publiceras på utomståendes webbplatser och frånsäger oss allt ansvar för information och annat innehåll på sådana externa webbplatser. Du ansvarar själv för risken vid användning av andra webbplatser som är länkade till denna Webbplats. Vi uppmanar dig därför att granska sekretesspolicys på andra webbplatser du besöker.
 11. Sekretess
  Injosoft behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordning (”GDPR”). För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kunden har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.
 12. Åtgärder mot otillåten användning
  Injosoft ser allvarligt på all otillåten användning av Tjänsten och vidtar aktivt åtgärder mot Kunder som gör detta. Vid upprepade överträdelser av dessa Användarvillkor, eller om Injosoft finner skäl för det, kan Kunden stängas av eller blockeras. Vid otillåten användning kan Injosoft komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga.
 13. Immateriella rättigheter
  Innehållet på Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärke och och alla tekniska lösningar avseende Tjänsten är Injosofts egendom. På inget sätt erhåller Kunden någon licens eller annan rätt att nyttja ovan nämnda immateriella rättigheter eller andra immateriella rättigheter till innehållet på Tjänsten på annat sätt än vad som anges i dessa villkor.
 14. Support
  Injosoft äger rätt att i samband med felanmälan eller supportärenden rörande Tjänsten samla in information om Kundens dator, hårdvara, operativsystem, program m.m. samt rätt att inhämta sådana andra nödvändiga uppgifter som kan vara erforderliga för att hantera felanmälan eller supportärendet. Kunden godkänner härmed att Injosoft får samla in information enligt ovan. Injosoft äger ej rätt att nyttja information rörande Kunden som samlats in enligt ovan i annat syfte än hantering av felanmälan eller supportärende. Injosoft åtar sig att behandla sådan insamlad information konfidentiellt.
 15. Force Majeure
  Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.
 16. Ändring av villkor
  Injosoft har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering.
 17. Tillämplig lag och tvist
  Dessa allmänna bestämmelser ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Varbergs tingsrätt som första instans. Väljer Kunden att hänskjuta en tvist till Allmänna Reklamationsnämnden förbinder sig Injosoft att följa nämndens beslut och rekommendationer i ärendet.
 18. Övrigt
  1. Om någon del av detta Användaravtal skulle förklaras ogiltigt, skall resterande delar av detta Användaravtal fortsatt gälla med full kraft och verkan.
  2. Injosoft förbehåller sig rätten att helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta Användaravtal till annat företag.